پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13
شنبه      
07:15 تا 08:00
آموزش قرآن
   
08:15 تا 09:00
تربیت بدنی
   
09:15 تا 10:00
فارسی
 
10:10 تا 10:55
فارسی
 
11:05 تا 11:50
ریاضی
     
12:10 تا 13:00
کامپیوتر
                     
یکشنبه      
07:15 تا 08:00
ریاضی
   
08:15 تا 09:00
هدیه های آسمان
   
09:15 تا 10:00
فارسی
 
10:10 تا 10:55
هنر
 
11:05 تا 11:50
آزمایشگاه
     
12:10 تا 13:00
مهارت‌های زندگی
                     
دوشنبه      
07:15 تا 08:00
علوم تجربی
   
08:15 تا 09:00
آموزش قرآن
   
09:15 تا 10:00
فارسی
 
10:10 تا 10:55
ریاضی
 
11:05 تا 11:50
تعلیمات اجتماعی
     
12:10 تا 13:00
علوم تجربی
                     
سه شنبه      
07:15 تا 08:00
تربیت بدنی
   
08:15 تا 09:00
ریاضی
   
09:15 تا 10:00
ریاضی
 
10:10 تا 10:55
فارسی
 
11:05 تا 11:50
تعلیمات اجتماعی
     
12:10 تا 13:00
فارسی
                     
چهارشنبه      
07:15 تا 08:00
هدیه های آسمان
   
08:15 تا 09:00
خوشنویسی
   
09:15 تا 10:00
تعلیمات اجتماعی
 
10:10 تا 10:55
ریاضی
 
11:05 تا 11:50
علوم تجربی
     
12:10 تا 13:00
فارسی
                     
پنج شنبه                                                                                                                                                                        
جمعه