پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12
شنبه      
07:15 تا 08:00
فارسی
   
08:15 تا 09:00
ریاضی
   
09:15 تا 10:00
علوم تجربی
   
10:15 تا 11:00
هدیه های اسمان
   
11:15 تا 12:00
مطالعات اجتماعی
 
12:10 تا 12:55
مهارت و پژوهش
یکشنبه      
07:15 تا 08:00
هنر
   
08:15 تا 09:00
آزمایشگاه علوم
   
09:15 تا 10:00
ریاضی
   
10:15 تا 11:00
فارسی
   
11:15 تا 12:00
فارسی
 
12:10 تا 12:55
کامپیوتر
دوشنبه      
07:15 تا 08:00
قرآن
   
08:15 تا 09:00
ریاضی
   
09:15 تا 10:00
ورزش
   
10:15 تا 11:00
هدیه های اسمان
   
11:15 تا 12:00
فارسی
 
12:10 تا 12:55
مطالعات اجتماعی
سه شنبه      
07:15 تا 08:00
فارسی
   
08:15 تا 09:00
هنر
   
09:15 تا 10:00
ریاضی
   
10:15 تا 11:00
ریاضی
   
11:15 تا 12:00
علوم تجربی
 
12:10 تا 12:55
مطالعات اجتماعی
چهارشنبه      
07:15 تا 08:00
قرآن
   
08:15 تا 09:00
ریاضی
   
09:15 تا 10:00
فارسی
   
10:15 تا 11:00
فارسی
   
11:15 تا 12:00
علوم تجربی
 
12:10 تا 12:55
ورزش
پنج شنبه                                                                                                                                                
جمعه