پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13
شنبه  
07:15 تا 08:00
آموزش قرآن
08:15 تا 09:00
ریاضی
09:15 تا 10:00
فارسی
10:15 تا 11:00
خوشنویسی
11:15 تا 12:00
علوم تجربی
12:15 تا 13:00
هدیه های اسمان
     
یکشنبه  
07:15 تا 08:00
فارسی
08:15 تا 09:00
هنر
09:15 تا 10:00
ریاضی
10:15 تا 11:00
تربیت بدنی
11:15 تا 12:00
علوم تجربی
12:15 تا 13:00
تعلیمات اجتماعی
     
دوشنبه  
07:15 تا 08:00
آموزش قرآن
08:15 تا 09:00
ریاضی
09:15 تا 10:00
فارسی
10:15 تا 11:00
علوم تجربی
11:15 تا 12:00
کامپیوتر
12:15 تا 13:00
فارسی
     
سه شنبه  
07:15 تا 08:00
علوم تجربی
08:15 تا 09:00
ریاضی
09:15 تا 10:00
پژوهش و مهارت
10:15 تا 11:00
فارسی
11:15 تا 12:00
فارسی
12:15 تا 13:00
تعلیمات اجتماعی
     
چهارشنبه  
07:15 تا 08:00
فارسی
08:15 تا 09:00
ریاضی
09:15 تا 10:00
تربیت بدنی
10:15 تا 11:00
تعلیمات اجتماعی
11:15 تا 12:00
آزمایشگاه
12:15 تا 13:00
هدیه های اسمان
     
پنج شنبه                                                        
جمعه