نام: سولماز
نام خانوادگی: پیرمرادی
سمت: مدیر
نام: فرزانه
نام خانوادگی: مردانی
سمت: معاون آموزشی
نام: احمد
نام خانوادگی: زارعی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیده فاطمه
نام خانوادگی: انوری پور
سمت: کارشناس بهداشت
نام: سهیلا
نام خانوادگی: بهمنی
سمت: مشاور
نام: مینا
نام خانوادگی: ثابت قدم
سمت: کارپرداز
نام: سمیرا
نام خانوادگی: زارعی
سمت: معاون پرورشی
نام: اثما
نام خانوادگی: شهریاری
سمت: معاون انضباطی
نام: خاطره
نام خانوادگی: شهید زاده
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سمیرا
نام خانوادگی: عمادی
سمت: معاون اجرایی
نام: فاطمه
نام خانوادگی: غلامی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه