نام: احمد
نام خانوادگی: حیدری
سمت: مدیر
نام: احمد
نام خانوادگی: زارعی
سمت: معاون فناوری
نام: ایوب
نام خانوادگی: اسماعیلی
سمت: حسابدار/کارپرداز
نام: سیده فاطمه
نام خانوادگی: انوری پور
سمت: کارشناس بهداشت
نام: فاطمه
نام خانوادگی: اکرمی
سمت: کتابدار
نام: مینا
نام خانوادگی: ثابت قدم
سمت: معاون اجرایی
نام: مهدی
نام خانوادگی: جعفری
سمت: معاون آموزشی
نام: خاطره
نام خانوادگی: شهید زاده
سمت: مشاور
نام: سمیرا
نام خانوادگی: عمادی
سمت: معاون آموزشی