افتخارات  مدرسه


کسب مقام سوم استانی تیم شطرنج
درج شده در تاریخ 1396/10/10 توسط احمد زارعی.