افتخارات  مدرسه


کسب مقام سوم هندبال دبستان غیردولتی پویندگان در مسابقات شهرستانی
درج شده در تاریخ 1396/09/22 توسط احمد زارعی.