افتخارات  مدرسه


کسب مقام اول سرود همگانی
درج شده در تاریخ 1395/05/18 توسط احمد زارعی.