افتخارات  مدرسه


موفقیت دانش آموزان دبستان غیردولتی پویندگان در مسابقات فرهنگی و هنری ( خط تحریری و نقاشی ) شهرستان جم
درج شده در تاریخ 1395/12/25 توسط احمد زارعی.